Quran Se Muhabbat 

​Quran Majeed se Muhabbat 

Quran Majeed Allah Ta’ala ka kalam hai jo is ne apne AKhari Nabi ﷺ par Nazil farmaya hai. 

Irshad Bari Ta’ala hai 
6 : سورة الأنعام 155
وَ ہٰذَا کِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰہُ مُبٰرَکٌ فَاتَّبِعُوۡہُ وَ اتَّقُوۡا لَعَلَّکُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ﴿

 Aur yeh Mubarak kitab hum ne utari hai, pas iski ittabah Karo aur taqwah ikhtyar Karo taa ke tum par Raham kiya Jaye. 

Nabi ﷺ ne farmaya “Aur Quran (agar tu is par amal Kare toh) Teri dalil hai ya (agar tu iske mukhalif chale toh) Tere khilaf dalil hai 
(Sahih Muslim) 

Allah Ta’ala farmata hai : Jo log kitabullah ki tilawat kertay hain aur namaz ki pabandi rakhtay hain aur jo kuch hum ney unn ko ata farmaya hai uss mein say posheedah aur ailaniya kharach kertay hain woh aisi tijarat kay umeedwaar hain jo kabhi khasaray mein na hogi. Takay unn ko unki ujraten poori day aur unn ko apnay fazal say aur ziyadah day be-shak woh bara bakhsney wala qadardaan hai.
Surah Fatir Ayat 29-30

Nabi ﷺ ne farmaya : jo (Musalman) kitabullah se Ek hurf padhe ise iss ke badle mein ek neki milti hai. (Allah ke yahan) ek neki ajar dus gunna hai. Me yeh nahi khayta ke (الم) ek hurf hai. Bal ke Alif ek hurf, laam (dusra) hurf, Meem (teesra) hurf. 
Sunan tirmidhi 2910

Ek Riwayat mein aya hai : Quran padhne wale se (Qayamat ke din) kaha Jaye ga ke padhta ja aur chadta jaa. Jiss Tarah Duniya mein tahr tahr kr tarteel se padhta Tha, issi Tarah tarteel se padh tera Thikana (jannat) woh buland muqam hai Jahan tu AKhari Ayat padhe ga 
(Sunan Tirmidhi 2914)

Mere bhaiyo 
Quran se Muhabbat Karo Quran Majeed par amal Karo Quran ko khoob tilawat Karo. Quran Majeed ki tazeem Karo, ek riwayat mein aaya hai k Nabi ﷺ ek takkiye (sarhane) bhaite hue the ke (yahudio ki mohraf) taurat laaye gayi toh app takkiye se Uttar aaye aur iss takkiye par taurat rakhwaye 
(Sunan Abi dawood 4449)

Quran Majeed toh humare piyare Rab ka piyara kalam hai. Iss ki har  Lihaz se izzat o takreem karna hum par farz hai. 
Source : Fazail-e-Sahaba 
Author : (Hafiz Shair Muhammad) 
Tahqeeq-o-Takhreej : Hafiz Abu Tahir Zubair Ali Zai rahimaullaah 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: