Kya Imam Al Bukhari Shaafl’ee the ??

Kuch Andhen Muqallid ka yeh Ilzaam hai ke Imaam Al Bukhari Rahimahullah ek Shaafi’ee Muqallid the.  Yeh ek aisa ilzaam hai jo chahra asmaan ki taraf rukh karke thukte hai tho wo unhi ke chahronpar girta hai, Yeh Jahiliyat hai, La-Imli hai aur ILM ke Kami ki gawahi hai. Asal me yeh log ki Musibat yeh hai ke ye Khud Muqallid hai tho duniyame jab yeh kisiko dekhenge tho un sabko Muqallid hi samajenge.

Imaam Bukhari Rahimahullah ko Shaafi’ee Muqallid karar dena wo log ka hi kaam hai jo Aankh aur Dimaq ke andhen hai.
Imaam Bukhari Rahimahullah kisike Muqallid nahi the wo ek Mutlaq kaamil Mujtahid the.

Ajeeb baat hai ke Andhen Muqallid kaise dawa karte hai ? Agar koi kisika Shagird hogaya hai tho kya wo usey uske Tabaqat me shumar karke Unhe uska Muqallid banade ? Yeh kaunsa Qaedah hai ? Kahanka Usool hai ?

Imaam Bukhaari Rahimahullah Imaam Shaafi’ee Rahimahullah ke Darjese kam bhi nahi hai, balke aapka Darja upar hi hai, tho kisiki Taqleed kyun kare ??

Musibatonpar Musibaten Muqallidonpar.

Sacchai yeh hai ke yeh kabhi Salaf ke Raaste par aakar Tahqeeq nahi karenge.

Allah Inhe Hidayat de.

Inke paas sirf Ek Hi Daleel hai jo Imaam Bukhaari Rahimahullah ko, Imaam Shafi’ee ke Muqallid kahne ka jo Taaj ud-Deen Subki ne unke Tabaqaat ash-Shaafi’eeyyah me zikr kiya hai aur iski Wajah…

➤ Subki ne kaha hai ke..

سمع من الزعفرانى وأبى ثَ وْر والكرابيسى قلت وتفقه على الحميدى وَكلهمْ من أَصْحَاب الشافعى

“Al-Bukhaari ne Az-Za’faraani aur Abu Thawr al-Karaabeesi se suna hai.

Mai kahunga ke, aur Aap [ Imam Al Bukhari ] ne Fiqh ko Al-Humaydee se Seekha hai aur wo sab log Sahaba e Shaafi’ee the “

[Tabaqaat ash-Shaafi’eeyyah (2/214)]

➤ Tho yaha malum padta hai ke, Imam Bukhari Rahimahullah, Imam Shaafi’ee ke Shagird the tho bas yahi unka Gunah hogaya tha jo Andhen Muqallid kahte hai ke wo Imaam Shaaf’iee ke Muqallid the. Yeh Kaunsi Insaafi hai ??

Agar aisa hai tho fir Imaam Al Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal ke Muqallid bhi kahna chahiye kyunki wo Imam Ahmad ke bhi Shagird the. Aur Haqeeqat me Ibn Abi Ya’la aur Abu al-Hasan al-Iraaqi ne Imam Bukhari ko Tabaqaat al-Hanaabilah me bhi zikr kiya hai.

Tho yaha wo dono Fiqh ke log ek jagah baitjaaye aur fir nateeje par aaye ke aap Imaam, kiske Muqallid the. Aur aise hi Imaam Bukhaari Rahimahullah ne Imaam Abu Haneefah aur Imaam Maalik ke shagironki rivayaten kai malsonpar unke haq me bayan ki hai, tho yaha bhi unko ek Hanafi aur ek Maaliki kahna chahiye.  Kya yeh Saabit nahi hotha ke ek insaan 4 Aimmah ka Muqallid rahe ??

Magar Sacchai yeh hai ke Imaam Al Bukhaari Rahimahullah kisike Muqallid nahi the.

Sirf Tabaqaat me zikr karna, iski koi daleel nahi banti ke wo Muqallid the.  Aise kai saare Muhadditheen hai jo kai Tabaqaat me zikr kiya hai.

Ek Muhadditheen ka zikr Tabaqaat ash-Shaafi’eeyyah aur Tabaqaat Hanaabilah aur Maalikiyyah me bhi hue hai. Mahez, Kisi Ek ka Zikr in Tabaqaat me karnese yeh zaroori nahi ke wo ek Shaafi’ee ya ek Hanbali ya ek Maaliki ya fir Hanafi ho. Aur iski koi gunjaaish hi nahi banti hai ke wo Ek Muqallid ho, Balke Tabaqaat ke Musannifone apne kitaabome kai logonko zikr kiya hai kyunki wo apne Imaam ke shagird the.

Magar Sacchai yeh hai ke Imaam Al Bukhaari Rahimahullah kisike Muqallid nahi the.

Sirf Tabaqaat me zikr karna, iski koi daleel nahi banti ke wo Muqallid the.  Aise kai saare Muhadditheen hai jo kai Tabaqaat me zikr kiya hai.
Ek Muhadditheen ka zikr Tabaqaat ash-Shaafi’eeyyah aur Tabaqaat Hanaabilah aur Maalikiyyah me bhi hue hai. Mahez, Kisi Ek ka Zikr in Tabaqaat me karnese yeh zaroori nahi ke wo ek Shaafi’ee ya ek Hanbali ya ek Maaliki ya fir Hanafi ho. Aur iski koi gunjaaish hi nahi banti hai ke wo Ek Muqallid ho, Balke Tabaqaat ke Musannifone apne kitaabome kai logonko zikr kiya hai kyunki wo apne Imaam ke shagird the.

➤ Maslan ::

Al-Subki ne Imaam Ahmed bin Hanbal Rahimahullah ka zikr Tabaqaat ash-Shaafi’eeyyah (1/199) kiya hai, aur jabke Imaam Ahmed ek Mujtahid the aur unka khud ke mazhab ke hai. Tho ab inhe kya Andhen Muqallid Hanbali kahenge ??

Aur aise hi, Imaam Shaafi’ee Rahimahullah ka bhi zikr  Tabaqaat ash-Shaafi’eeyyah Tabaqaat al-Maalikiyyah (Al-Dibaaj al-Madhab Safa # 326 T. 437) me huwa hai, aur Dar-Haqeeqat me, Imaam Shaafi’ee ka zikr Tabaqaat al-Hanaabilah (1/280) me bhi huwa hai.

Tho Muqallidonke Usool ke hisaabse Imaam Shaafi’ee Rahimahullah 2 mazhab ke Muqallid huwe hai.

Aur Aise hi, Yeh bhi zaroori hi hai ke Imaam Abu Haneefah, Maliki Muqalllid hai kyunki wo Hadeeth me Imam Maalik ke shagird the.

Imaam Daawood adh-Dhaahiri jo ek Mujtahid aur unka khud ka Madhab Dhaahariyyah se hai, unka bhi zikr Tabaqaat Ash-Shaafi’eeyyah me huwa hai.

Is Paimaane par aur Muqallidonke Usoolonke Tabaqaat hisaabse maalum hotha hai ke Har Ek Mujtahid kisi na kisika Muqallid kahlayega. Aur Agar aisa huwa tho Muqallideen khud bahuth pareshan hojayenge ke kaun kiska Muqallid hai aur kaun kiski asal Taqleed karna hai.

Haqeeqat me, Tabaqaat ke Musannif Kai A’immah aur Muhadditheen ko apne Tabaqaat me zikr kiya kyunki wo Imaam ke Shagird the ya fir unke Ijtihaad ya Fatawan ke mutabik apne Imam ke saath zikr kiya, magar yeh nahi ke wo Muqallid the isliye.

➤ Imaam Ibn Katheer ( Tabaqaat ke Musannfomese hai ) farmaya :

ثُمَّ ليعلم أن فيهم من هو مشهور بأنه من أهل مذهبه، وفيه من هو دون ذلك فِي الشهرة، وفيهم من
هو مشكوك فِي كونه من أهل المذهب، وفيهم من هو معروف بأنه من غير مذهبه، وفيهم جماعة من
أئمة الحديث أحببنا أن نترجمهم، لأجل روايتهم عن الشافعي

“ Yeh Maalum hona chahiye ke yeh Fuqaha me wo jo Shaafi’ee ul-Madhab  ke hone par Mash’hoor hai, aur wo jo pahle kism ke Fuqaha se kam darje se hai. Aur wo bhi jo Mazab se hona par Shak hai, aur wo bhi jo Shaafi’ee ke “ NA “ hone ke liye Mash’hoor hai balke wo doosre Mazab se hai. Aur inmese Ek Tabqa A’immah e Hadeeth ka bhi zikr hua gaya hai. Ham chante the ke hamare kitaabome unke Naam ka zikr kare kyunki wo log ki rivayat Imaam Shaafi’ee se [ directly and indirectly ] thi. “

[Tabaqaat al-Fuqaha ash-Shaafi’eeyyeen (1/97)]

Isse bahuth khoobi se pata chalta hai ke, Tabaqaat me kai log ka zikr huwa hai kyunki kuch rivatayen wo logne apne Imaam se kiye hai YA kyunki wo log ka Ijtehaad Unke Imaam ke Ijtijaad se milta hai.

➤ Pas, Ibn Ameer al-Haaj farmate hai ke “Abu Bakr al-Qaffaal, Shaykh Abu Ali, aur Qaadhi Husayn wagairah Anhum Farmaya kare the ke..

لَسْنَا مُقَلِّدِينَ لِلشَّافِعِيِّ بَلْ وَافَقَ رَأْي نَُا رَأْيَه

“ Ham Imaam Shaafi’ee ke Muqallideen nahi hai balke hamari Rayy [ Ijtihaad ] sirf unke [Shaafi’ee] se milta hai ”

[Ibn Ameer al-Haaj  ki Al-Taqreer wal Tahbeer fi Ilm al-Usool (3/453)]

➤ Aur Shah Waliullah Dahelwi al-Hanafi ne Muhadditheen ki asliyat jo unpar kisi ek Mazab par mansoob ki gayi hai, uske khilaase me farmate hai ke..

وكان صاحب الحديث قد ينسب إلي أحد المذاهب لكثرة موافته له كالنسائي والبيهقي ينسبان إلي
الشافعي.

“Hadeeth ke sahaba aksar Ek Mazab par Mansoob kiye gaye hai, wo is wajahse ke unka ittefaaq kasrat se unke Imaam ke saath tha aise hi jaise Imaam Nasaa’ee aur Bayhaqi ko Ash-Shaafi’ee par mansoob kiya gaya tha ”

[Hujjatullaah al-Baalighah (1/322)]

➤ Aise hi, Abu Ali as-Sanji farmate hai ke :

اتبعنا الشافعي دون غيره لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أنا قلدناه

“ Ham Ash-Shaafi’ee ki It’aat karte hai doosronki nahi, wo sirf isliye unmese Aap [ Imaam Ash-Shaafi’ee ] ke qaul jyada durust aur qaabile tarjeeh ke khaatir, bas magar Taqleed ki wajah se nahi “

[Al-Majmoo’ (1/73)]

➤ Deegar Muhadditheenjinme..

Imam Muzani, Imaam Ibn Khuzaymah, Imaam Abu Thawr, Imaam Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Imaam Abu Ubayd Qaasim bin Sallaam, aur Imaam Jareer at-Tabari Rahimahullah Ajma’een ko kaun nahi jaanta, yeh sab Mujtahideen me shumaar kiye jaate hai, aur unki mazab ki talqeed se mana kiya gaya hai. Aur Darasal me Unmese kuch khud ke mazab ko maante the, aur fir bhi wo log  Tabaqaat ash-Shaafi’eeyyah se shumaar kiye jaate hai wo siliye ke unka Ijtihaad kais aare Masailome Imaam Shaafi’ee ke saath mila hai.

➤ Allaamah Abdul Hayy Lakhnawi al-Hanafi like hai ke..

“ Imaam Tahaawi ek hanafi the isi maanome wo Imaam Abu Haneefah se Usool aur Furoo’ ke kai masaailome Ikhtelaaf kiye hai. “

[Al-Naafi al-Kabeer – Lakhnawi ( Safa # 100)]

➤ Haqeeqat me, Allaamah Suyooti likte hai ke..

“ Ibn as-Sabbaagh, Ibn Abdis-Salaam, Ibn Daqeeq ul-Eed, and Al-Bulqini wagairah Mujtahid Mutlaq se jaane jaate hai magar fir bhi unhe Shaafi’ee Mazab ko mansoob kiya jaata hai aur Shaafi’ee madaarisome padate the kyunki wo log Mujtahid hone ke bawajood kisi mazab par mansoob karne par aitraaz nahi karte the.

Suyooti Farmate hai.. :

“In Aimmah ko dekhiye jaise yeh log ek Insaan ko Mujtahid hone ki sacchai se inkaar nahi karte the aur iske bawajood wo insaan ko Ash-Shaafi’ee, Abu Haneefah wagairah se mansoob kiya gaya hai. ”

[Ar-Radd – Suyooti (167, 168)]

Chunaache, Ek Mujtahid kisi mazab par mansoob kiya jaana yeh Muqallid hone ki daleel nahi banti hai.

Haqiqatan : Ajke daur ke Hanafi Imaam molvi Zaahid al-Kawthari al-Jahmi par Allaamah as-Subki ne Gilah [Ilzaam ] kiya, jaise wo har kisiko apne Tabaqaat ash-Shaafi’eeyyah me zikr kiya hai, wo jo sirf Imaam Shaafi’ee ko salam kiye ya ek choti si baat unse suni ho, aur Kawthari ne mazamat ki hai.

[ Dekiye : Ahqaaq al-Haqq (Safa # 64)]

Kya yeh sach nahi hai ke doosrone bhi sirf aisa isliye liye kiya ke wo apna Tabaqaat ki kitaab ko badaye ??
Yahi wajah hai ke, Iske bal par kisiko Hanafi, Shaafi’ee, Maaliki ya Hanbali ke Muqallid kahna durust nahi.

Chunaache , Imaam Bukhari ek Mujtahid the aur kisike Muqallid nahi the. Magar fir bhi agar koi iske shak o shubah rakh kar dawa karne ki koshish karta hai tho wo Aimmah e Salaf ke Aqwal jisme saaf taur par kaha gaya ho ke Imaam Bukhaari Shaafi’ee muqallid the “ pesh kare.

➤ Iske alawa, Imaam Bukhaari apne Al-Jaami as-Saheeh me kai jagahonpar Imaam Shaafi’ee ke khilaaf kiya hai.

➤ Shaykh Ismaa’eel Salafi ne kuch ka zikr kiya hai jo mai pesh karraha hu..

➤ 1- Shawaafi’ ka mazhab yeh hai ke, Zakaah jahase liyaa jaata hai wahi us ilaaqe ke gareebome takseem kardena chahiye, aur doosri jagah par takseem karna Sahih nahi hai. “

[ Dekiye , Al-Majmoo by Nawawi (6/220), aur Fath ul-Baari (2/357) ]

Jabke,  Imaam Bukhaari Rahimahullah ne farmaya :

باب أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُ رَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

“ BAAB : Zakat ameeronse lena chahiye aur gareebome takseem kardena chahiye wo chahe kahi bhi ho “

[Saheeh al-Bukhaari (1/202)]

Aur is kitaab me, Imaam ne usse daleel li hai jo ‘Aam Mu’aadh [ Radiallahu Anhu ] ki hadith hai jo Nabi Sallalalhu Alai Wasallam ne unhe Yemen bheja tha.

➤ 2-  Shawaafi’ us Rayy ke haqq me hai ke Zakaah us saare masaarif par kharch karna chahiye jo Quraan me huwa hai. “

[Dekiye : Al-Majmoo of Nawawi (6/186)]

Magar Imaam Bukhaari ne kaha ke “ Yeh zaroori nahi ke saare masarifonpar hi kharch kare, kisi ek par bhi kiya jasakta hai “

Isliye, unhone kaha ke “

باب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْ نَاءِ السَّبِيلِ

[Saheeh al-Bukhaari (2/130)]

➤ 3. Shawaafi’ ke mutaabik, Jumah ki namaz ke liye kamse kam 40 log ka jamah kiya jana zaroori hai.

[Dekiye : Al-Majmoo of Nawawi (4/502) aur Fath ul-Baari (2/423)]

Jabke, Imaam Bukhaari ne Zikr kiya ke Nabi Sallallahu Alai Wasallam ne 12 log se jumah padaya.

[Saheeh al-Bukhaari, Kitaab al-Jumu’ah, H. 894] Jo Madhab  Shawaafi’ ke khilaaf hai.

➤ 4-  Hanaabilah ka mashoor mazab hai ke Jumu’ah se Khabl Al-zawal bhi durust hai.
[ Jumu’ah can also be prayed before the sun passes its meridian ]

[Dekiye : Ibn Qudaamah ki Al-Mughni (2/144) aur Zaad al-Mustaqni (Safa # 60)]

Magar Imaam Bukhaari Saraa’hath farmate hai ke..

“باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس “

[Saheeh al-Bukhaari (1/123)]

Sahih Al Bukhaari par GAHRI nazar rakhne waale yeh baht acchi tarah jaante hai ke Imaam Bukhari ke  Mutaabik ya unke 4 mazab ke khilaaf  sirf Daleel par hotha hai. Chunache, Shaafi’eeyyat aur  Hanbalaiyyat ka dawa sirf wo log ka jyada sonch hai. Mawaalik aur Ahnaaf ne aisa nahi kiya, bina koi wajah Ikhtiyar karne ki koshish kit hi. Agar wo log bhi aisa karte tho yeh maslah kaafi Na-gawarah hotha.

➤ Allaamah Anwar Shah Kashmiree likte hai ke :

إن البخاري عندي سلك مسلك الإجتهاد ولم يقلد أحدا في كتابه بل حكم بما حكم به فهمه

“ Beshak ! Al-Bukhari, mere mutaabik Ijtihaad ke raste par the, aur wo apne kisi bhi kitaab me zikr kiye gaye logome kisi ki Taqleed nahi kiye the, balke wo jo samaje hai usi ko bataye hai. “

[Faydh ul-Baari (1/335)]

Aise fir farmaya ke,

وما اشتهر أنه شافعي فلموافقته إياه في المسائل المشهورة ، وإلا فموافقته للإمام الأعظم ليس أقل
مما وافق فيه الشافعي

“ Aur unke baareme Mashoor yeh hai ke wo ek Shaafi’ee the, wo isliye ke unka Ijtihaad, [ Imaam ash-Shaafi’ee ] ke Mashoor masalah me tha, Ya fir Imaam al-A’dham (Abu Haneefah) se aur wo Ash-Shaafi’ee se kam nahi tha.

[Muqaddimah Faydh ul-Baari (1/58)]

Aur iske baad Unhone farmaya ke :

فعده شافعيا بإعتبار الطبقة ليس بأولي من عده حنفيا

“Tabaqah ke hisaabse unko Shaafi’ee me shumaar karna se bahtar hai ke unhe ek Hanafi me shumaar Karen

[1/58]

———————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: