DA’AEEF HADITH AUR UNKA HUKM

12212111_933952316724344_1744351827_n - Copy - Copy.jpg

PART -1

Usool e Hadith ki ru’u se qabool aur radd ke lihaz se hadith ki do (2) khisme hain.

1. SAHIH (MAQBOOL)

2. DAEEF (MARDOOD)

[ #DEKHIYE : IKHTESARE ULOOMUL HADITH IBNE KASEER (1/99 MA’A AL BAAISUL HADEES WAL SHARAH ALBANI RAHMAMATULLAH ALAI ]
AUR TEHFATAH AHLUL NAJR FI MASTALAH AHLE AL KHABR LAABI MAA’AZ ABDUL JALEELUL ASRI (SAFA # 37) WAGAIRA ]

Maulana sultaan Mahmood Muhaddith jalaalpuri rahmatullah alai farmate hain..

➤ Al Maqbool :
Jis hadith per Aimma e Sunnat ke nazdeek ek amal wajib ho.

➤ Gaire maqbool ya Mardood :
Jis hadith ke bayan karne wale ka sadq (sachchae) razah na ho.

[ ISTALAHAAT AL MUHADDISEEN SAFA # 9 ]

➤ Dr. Mahmood Tahaan koyeti lithte hain..

“Quwat wa da’af ke lihaj se khabare aahaad ki taqseem…

Khabre Ahaad ( Mash’oor, Azeez, aur Gareeb ) apni quwat ke hisab se do (2)
khismo per mushtamil hain.

1) #MAQBOOL :

“ Wo khabar hai jo Mukhbarba [ Khabar dene wala ] yaani nafse mazmoon ki sadaqat ke ba’as tarjeeh pajaye, uska hukm ye hai ke use bataure Daleel pesh karna wajib aur usper amal karna jaroori hai.

2) #MARDOOD :

“ Wo khaber hai jo mukhbarba yaani nafse mazmon ki adam ( Gair Maujoodgi ) sadaqat ke ba’as tarjeeh na pasake, uska hukm ye hai ke na usse istadlaal (daleel) kiya jasakta hai aur na us per amal karna jaroori hota hai.

[ ISTALAHAAT E HADEES URDU SAFA # 39, WAL LAFZ LAH , TESEER MASTALAHUL HADEES SAFA # 32 ]

BA’AZ ULAMAO NE HADITH KI TEEN (3) AKHSAAM BAYAN KI HAIN.

1.SAHIH.
2.HASAN.
3.DA’EEF.

[ #DEKHIYE : ULUMUL HADITH LABIN ASSALAAH ARF MUQADDAMA IBN ASSALAAH MA’AAT TAQ’EED WAL YEJAHUL ARAAQI [ SAFA # 18, DOOSRA NUSQA SAFA # 89] AUR AT TAQREEBUL NAWAWI [ SAFA # 2] WAGAIRAH ]

Chunke Hasan bhi sahi ki ek khisam hai lihaza Asal me qabool aur radd ke lihaaz se do (2) khisme hi banti hain.

1) SAHIH ( MAQBOOL )
2) DA’EEF ( GAIR MAQBOOL ) ( MARDOOD )

Sahih hadees hujjat hoti hai aur iski mashoor wa mustanad kitabein sahih Bukhari wa sahih Muslim hain.

Jinhen ummat ki talqi bilqubool ka darja hasil hai. Inke Alawa….

➤ SAHIH IBNE QUZAIMAH
➤ SAHIH IBNE HIBBAAN
➤ SAHIH IBNE AL JAAROD
➤ SUNAN ABU DAWOOD
➤ SUNAN TIRMIZI
➤ SUNAN NISAAE
➤ SUNAN IBNE MAAZA AUR
➤ MUSNAD AHMAD wagaira me sahih ahadees kasrath se maujood hain.

➤ Ahle sunnat ke Mash’hoor Imaam aur Azeem Muhaddis AHMAD BIN HAMBAL Rahmatullah Alai ne IMAM ABU ABDULLAH MUHAMMAD BIN IDREES ASH SHAFAE AL HAASHIMI AL MU TALBI Rahimullah ka zikr kiya aur farmaya ke ……….

“ Main ne aap ko farmate hue Suna.. :

“ Jab tumhare nazdeek RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam se hadees sahih sabit hojaye tho mujhe batado take main usey apna mazab qaraar dun, Jis ilaqe me bhi ho.

[ HULYATUL AULIYA 106/9 : SANAD SAHIH ]

➤ Imaam Ahmad hi se riwayath hai ke Imaam Shaf’aee ne mujhse farmaya :

“ Aap Hadees aur Rijaal me mujhse jiyada jante hai, lihaza agar SAHIH HADEES hotho mujhe batadena, Kufe ki hadees ho ya basre (iraaq) ki Ya shaam ki (hadees) ho, Take main usper amal karun bashart ye ke HADEES SAHIH ho.

[ MUNAQIB AL SHAF’AEE IMAAM IBNE HAATIM SAFA 80 SANAD SAHIH ]

➤ Rabi’a Bin Suleman Rahmatulllah Alai se riwayat hai ke..

“ Ek dafa Imaam Shaafa’ee ne ek hadees bayan ki tho Ek aadmi ne pucha…..
“ Aye Abu Abdullah ! Kya aap is hadees ko lete hain ?

Tho Imaam Shafa’ee ne farmaya :

“ Jab bhi main Rasool ALLAH sallallahu alaihi wasallam se koi sahih hadees bayan karun phir usse Istadlaal (daleel) na pakdun tho “Aye Jamaa’t ” Tumhen gawah banatahun ke meri aqal khatam ho chuki hai.

[ MUNAKHIB AL SHAFAE LIL BAIHAQI 484/1 : SANAD SAHIH ]

Imaam Shafaa’ee Rahimullah ke in sahih wa sabit aqwaal ka khulasa ye hai ke…

➤ Sahih hadees hujjat hoti hai.

➤ Imaam shafae Mut’ba’aye hadees the.

➤ Aisi hadeesen bhi hoti hain jo sahi nahi hoti hain.

➤ Ghair sahih yaani Da’eef hadees hujjat nahi hoti.

➤ Sahih hadees hujjat hoti hai chahe wo Makka ya Madina ki ho yaa Iraaq wa
Shaam wagaira ki ho.

➤ Hadees ki janch padtal ke liye ASMA UR RIJAAL ke maher muhaddiseen ki
taraf ruju karna chahiye.

➤ Harwaqt haq ki taraf ruju karna chahiye.

➤ Yeh zaroori nahi hai ke mujtahid aur har bade Aalim ko har hadees aur har
daleel maloom ho.

➤ Ulama ki ye shaan hai ke wo hamesha tawaza’a se kaam lete hain.

➤ Sahih Ahadees ka inkaar karne wale log Qur’aan wa Hadees aur Ijmake
inkaar ke saath Salaf Saleheen ke bhi mukhalif hai.

➤ Ek Sahih hadees me Aya hai ke Rasool ALLAH Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya ke……..

“ ALLAH us aadmi per Rahem kare jo mujhse koi hadees sune phir use yaad
karle hattake use dosre tak pohancha de kyunke ba’aj auqaat fiqha uthane
wala , usey ustak pohancha deta hai jo usse jiyada fiqah hota hai aur ba’az Auqaal fiqha uthane wala fiqiya nahi hota.

[ SAHIH IBNE HIBBAN:68 SANAD SAHIH ]

Is hadees per Hafiz Ibne Hibban ne baab bandha hai ke :

“ Us shaks ke liye ALLAH jalwa Alaa ki rahmat ka zikr jo MUSTAFA Sallallahu
Alaihi Wasallam ki ummat tak aapki taraf se sahih hadees pahuncha de.

[ AL AHSAAN JILD # 1, SAFA # 280 QABAL HADEETH # 68 ]

————————— In-sha-ALLAH, rest in next post

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: